คดีแพ่ง

สำนักงานทศธรรม ทนายความ : lawtst.com

p3

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เพราะเราคือมืออาชีพด้านงานกฎหมาย สำนักงาน บริษัท ทศธรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานทศธรรม ทนายความ” สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๑๔๐/๕๖๑ ซอยเกศรี ๓ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีผู้ร่วมก่อตั้ง ๓ คน คือ นายสุพจน์ แก้วมณี นายวชิระ สังขทรัพย์ และนายอภิชน วีระสกุลวงศ์ บริการให้คำปรึกษาด้านอรรถคดีและรับว่าความคดีทุกประเภท จนประสบความสำเร็จ โดยมีลูกความที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลต่าง ๆ มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ชื่อว่า “บริษัท ทศธรรม จำกัด” โดยให้บริการในลักษณะเดิม แต่ได้ขยายงานตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจแก่ลูกความเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการขยายงานและมีทนายความเพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่ใช้สอยของสำนักงานเดิมมีความคับแคบ ดังนั้นจึงได้มีการย้ายสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มาอยู่ ณ เลขที่ ๑๑/๔๔๕-๔๔๖ อาคารลุมพินีวิลล์ ถนนรามคำแหง ๔๔ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร