ต่อ: สรุปประเภทรายการจดทะเบียนของบริษัทจำกัดที่ต้องใช้มติที่ประชุมอ้างอิง