สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

เราคือทนายความที่มากด้วยประสบการณ์
และความชำนาญในการดำเนินคดีความ

คุณสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล

- ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด

วุฒิการศึกษา / การอบรม

– นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2541
– สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
– อบรมสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพบริหารทรัพย์สินของสำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
– อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงสภาทนายความ รุ่นที่ 18 วิชาทรัพย์สินทางปัญญา
– อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การจัดทำรายงานตามมาตรการป้องกัน/แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบ
รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

ประสบการณ์

– เป็นทนายความใบอนุญาตเลขที 526/2544 ประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายมาแล้ว 21 ปี
– ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ลีฟวิ่งเพลส รามคำแหง อาคาร 5
– ผู้ชำระบัญชี บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
– ผู้ชำระบัญชี บริษัท อินสไตร์ แอสโซซิสเอส์ จำกัด
– ผู้ชำระบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– ผู้ชำระบัญชี บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

– ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
– กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด