เกี่ยวกับเรา

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
บริษัท ทศธรรม จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายทางด้านกฎหมาย

เราเป็นสำนักงานที่ให้บริการในด้านการเป็นปรึกษากฎหมายธุรกิจและให้คำปรึกษาอรรถคดี โดยมีปัจจุบันบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ลอว์ทีเอสที จำกัด และบริษัท โปร์-ลอว์ จำกัด

สำนักงานทศธรรม ทนายความ : lawtst.com
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านในด้านของกฎหมาย เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจของท่าน ด้วยทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานเรา
สุพจน์ แก้วมณี

ประวัติสำนักงานฯ

สำนักงาน บริษัท ทศธรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานทศธรรม ทนายความ” สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๑๔๐/๕๖๑ ซอยเกศรี ๓ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีผู้ร่วมก่อตั้ง ๓ คน คือ นายสุพจน์ แก้วมณี นายวชิระ สังขทรัพย์ และนายอภิชน วีระสกุลวงศ์ บริการให้คำปรึกษาด้านอรรถคดีและรับว่าความคดีทุกประเภท จนประสบความสำเร็จ โดยมีลูกความที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลต่าง ๆ มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ชื่อว่า “บริษัท ทศธรรม จำกัด” โดยให้บริการในลักษณะเดิม แต่ได้ขยายงานตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจแก่ลูกความเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการขยายงานและมีทนายความเพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่ใช้สอยของสำนักงานเดิมมีความคับแคบ ดังนั้นจึงได้มีการย้ายสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มาอยู่ ณ เลขที่ ๑๑/๔๔๕-๔๔๖ อาคารลุมพินีวิลล์ ถนนรามคำแหง ๔๔ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความ ฉบับที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่องจัดตั้งสำนักงานทนายความ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ บริษัท ทศธรรม จำกัด จึงได้จดทะเบียนสำนักงานทนายความต่อสภาทนายความ ปัจจุบันบริษัท ทศธรรม จำกัด มีนายสุพจน์ แก้วมณี, นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนบัณฑิต, นายวิลาศ แก้วบุตร และนายองอาจ ใบงาม เป็นกรรมการ โดยมีนายวิชชานนต์ บู่สาลี อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นที่ปรึกษา

บริการของเรา

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด ให้บริการด้านการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย การบังคับคดี ทั้งยังมีด้านงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากมายพร้อมให้บริการทุกท่าน

งานคดีความ

...

งานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

...

งานจดทะเบียนสิทธิ์เกี่ยวกับนิติกรรมทุกประเภท

เช่น โอนที่ดิน รังวัด สอบเขต

เมื่อชีวิตคนเราต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรือหน้าที่การงาน ต่างก็ต้องการคำปรึกษาจากผู้ที่ตนไว้วางใจ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งอาจพลั้งเผลอจนเกิดความผิดพลาดในการดำเนินกิจการของตนเอง เป็นเหตุให้ต้องได้รับความเสียหายในท้ายที่สุด

บริษัท ทศธรรม จำกัด สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านในด้านของกฎหมาย เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจของท่าน ด้วยทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานเรา โดยสำนักงานฯ รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่องค์กรต่างๆ

1. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประสานงานกับบริษัท เพื่อดำเนินการใดๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว
2. กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ่นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
3. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
4. ตรวจ แก้ไข ร่างสัญญาธุรกิจ ให้ความเห็นหรือคำแนะนำทางกฎหมาย
5. เข้าประชุมเพื่อให้คำปรึกษากฎหมาย

มีปัญหาทางกฎหมาย ?

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด

ให้บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ในทุกสาขาคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย หรือคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในแต่ละคดีทางสำนักงานจะคัดสรรทนายความผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้รับผิดชอบในคดีดังกล่าวนั้น

คดีแพ่ง

– ผิดสัญญา ซื้อขาย จ้างทำของ ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน
– เช็ค ตั๋วเงิน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สัญญาไม่เป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค
– ครอบครัว มรดก รับรองบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
– คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน เพิกถอนโฉนด น.ส.3 สิทธิครอบครองต่างๆ เป็นต้น

คดีอาญา

– ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ อาทิเช่น ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น
– ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร อาทิเช่น แจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ เป็นต้น
– ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง อาทิเช่น หมิ่นประมาท หน่วงเหนี่ยวกักขัง เป็นต้น
– ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

– สิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
– ซื้อขายสินค้า บริการ ระหว่างประเทศ เป็นต้น

คดีล้มละลาย

– ล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ยกเลิกล้มละลาย
– ตัวแทนร่วมดูแลแผนฟื้นฟูกิจการ บริหารแผน เป็นต้น

คดีแรงงาน

– เลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน
– ลูกจ้างทุจริต กระทำผิดร้ายแรง
– แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

คดีปกครอง

– คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
– แก้ต่างคดีศาลปกครองทุกประเภท เป็นต้น

คดีภาษี

– เรียกคืนภาษี และเบี้ยปรับที่ชำระไปแล้วตามหนังสือประเมิน
– งดหรือลดเบี้ยปรับ ตามหนังสือประเมิน

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
บริษัท ทศธรรม จำกัด และบริษัทในเครือ

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
บริษัท โปร์-ลอว์ จำกัด
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
บริษัท ทศธรรม จำกัด
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
บริษัท ลอว์ ทีเอสที

ปรึกษาคดีความ

โทรหาเรา: 02-3704618