เกี่ยวกับเรา

สำนักงานทศธรรม ทนายความ : lawtst.com

ประวัติสำนักงานฯ

กลุ่มบริษัททศธรรม

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

สำนักงาน บริษัท ทศธรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานทศธรรม ทนายความ” สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2140/561 ซอยเกศรี 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีผู้ร่วมก่อตั้ง 3 คน คือ นายสุพจน์ แก้วมณี นายวชิระ สังขทรัพย์ และนายอภิชน วีระสกุลวงศ์ บริการให้คำปรึกษาด้านอรรถคดีและรับว่าความคดีทุกประเภท จนประสบความสำเร็จ โดยมีลูกความที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลต่าง ๆ มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำงานของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบ โดยให้บริการงานด้านกฎหมายที่มีคุณภาพแก่ลูกความ

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 สำนักงานฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ชื่อว่า “บริษัท ทศธรรม จำกัด” โดยให้บริการในลักษณะเดิม แต่ได้ขยายงานตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจแก่ลูกค้าเป็นลำดับ และเนื่องจากมีการขยายงานและมีทนายความเพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่ใช้สอยของสำนักงานเดิมมีความคับแคบ ดังนั้น จึงได้มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 มาตั้งอยู่ ณ สำนักงานเลขที่ 11/445-446 อาคารลุมพินีวิลล์ รามคำแหง 44 ชั้น 6 อาคารบี ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 44 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของนายทะเบียน สภาทนายความ ฉบับที่ 2/2546 ลงวันที่ 2 กันยายน 2546 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทนายความ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 บริษัท ทศธรรม จำกัด จึงได้จดทะเบียนสำนักงานทนายความต่อสภาทนายความ

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายขึ้นมาอีก จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด และบริษัท โปร-ลอว์ จำกัด เพื่อรองรับบริการให้คำปรึกษากฎหมายต่าง ๆ รวมถึงรับจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

กลุ่มบริษัททศธรรม บริการให้คำปรึกษาด้านอรรถคดีและรับว่าความคดีทุกประเภท และเป็นที่ปรึกษากฎหมายทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหลายบริษัท ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัทต่าง ๆ และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ปรึกษาคดีความ

โทรหาเรา: 02-3704618