บริการของเรา

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด

ให้บริการด้านการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย การบังคับคดี ทั้งยังมีด้านงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากมายพร้อมให้บริการทุกท่าน

งานคดีความ

บริษัท ทศธรรม จำกัด สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ให้บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ในทุกสาขาคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีล้มละลาย หรือคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในแต่ละคดีทางสำนักงานจะคัดสรรทนายความผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้รับผิดชอบในคดีดังกล่าวนั้น
1. คดีแพ่ง

 • ผิดสัญญา ซื้อขาย จ้างทำของ ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน
 • เช็ค ตั๋วเงิน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สัญญาไม่เป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค
 • ครอบครัว มรดก รับรองบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน เพิกถอนโฉนด น.ส.3 สิทธิครอบครองต่าง ๆ เป็นต้น

2. คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 • เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

3. คดีล้มละลาย

 • ดำเนินคดีล้มละลาย ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ประชุมเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ตัวแทนร่วมดูแลแผนฟื้นฟูกิจการ บริหารแผน เป็นต้น

4. คดีแรงงาน

 • เลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน
 • ลูกจ้างทุจริต กระทำผิดร้ายแรง
 • แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

5. คดีปกครอง

 • คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • แก้ต่างคดีศาลปกครองทุกประเภท เป็นต้น

6. คดีภาษี

 • เรียกคืนภาษี และเบี้ยปรับที่ชำระไปแล้วตามหนังสือประเมิน
 • งดหรือลดเบี้ยปรับ ตามหนังสือประเมิน

งานจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1. บริษัทมหาชนจำกัด

 • หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
 • แปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • เพิ่มทุน เพื่อรองรับ RO PP PO ESOP Warrant หุ้นปันผล หุ้นกู้แปลงสภาพ ฯลฯ)
 • เพิ่มทุนชำระแล้ว (RO PP PO ESOP Warrant หุ้นปันผล หุ้นกู้แปลงสภาพ ฯลฯ)
 • ลดทุน เพื่อล้างขาดทุนสะสม ตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้จำหน่าย ฯลฯ
 • แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนจำกัด
 • แปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด
 • ควบบริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชน
 • เลิกและชำระบัญชีบริษัทมหาชนจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ อาทิ ชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กรรมการ (เข้า-ออก) อำนาจกรรมการ ฯลฯ
 • รวมทั้งตรวจแก้ร่างหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับรายการจดทะเบียนที่ต้องใช้มติที่ประชุมอ้างอิงตามกฎหมาย เป็นต้น

2. บริษัทจำกัด

 • หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • เพิ่มทุนบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ในราคาสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ ออกหุ้นบุริมสิทธิใหม่พร้อมกำหนดสิทธิให้เหนือกว่าหรือด้อยกว่าหุ้นสามัญ และ/หรือ ชำระค่าหุ้นเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นแทนตัวเงิน ฯลฯ
 • ลดทุนบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้น พร้อมจัดทำหลักฐานการรับเงินค่าหุ้นคืน ผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานขอหักกลบลบหนี้ (กรณีเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกัน) ฯลฯ
 • แปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทจำกัด
 • ควบบริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัทจำกัด
 • ตั้ง หรือเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี หรืออำนาจของผู้ชำระบัญชี หรือที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
 • เสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ อาทิ ชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กรรมการ (เข้า-ออก) อำนาจกรรมการ ฯลฯ
 • รวมทั้งจัดทำหลักฐานการคืนเงินค่าหุ้น ตรวจแก้ร่างหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับรายการจดทะเบียนที่ต้องใช้มติที่ประชุมอ้างอิงตามกฎหมาย เป็นต้น

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
 • ผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน หรือเปลี่ยนจำพวก หรือข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
 • ควบห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • เลิกห้างหุ้นส่วน
 • เปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี หรืออำนาจผู้ชำระบัญชี หรือที่ตั้งสำนักงานผู้ชำระบัญชี
 • การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ อาทิ ชื่อห้างหุ้นส่วน ตราประทับห้างหุ้นส่วน ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ ผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) หุ้นส่วนผู้จัดการ ฯลฯ

งานจดทะเบียนกรมสรรพากร

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แปรสภาพกิจการ
 • เลิกประกอบกิจการ
 • โอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด
 • ควบกิจการ
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ อาทิ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ย้ายสถานประกอบการ เพิ่มจำนวนสาขา ลดจำนวนสาขา เป็นต้น

งานจดทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา

1. เครื่องหมายการค้า

 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • อุทธรณ์คำสั่งนาย ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคำโต้แย้ง
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ อาทิ ชื่อและที่อยู่เจ้าของ/ตัวแทน สถานที่ติดต่อ แต่งตั้ง/เพิกถอนตัวแทน ต่ออายุการจดทะเบียน เป็นต้น

2. ลิขสิทธิ์

 • จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
 • จดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์รายการอื่น ๆ อาทิ ชื่อและที่อยู่เจ้าของลิขสิทธิ์/ตัวแทน ชื่อผลงาน สถานที่ติดต่อ เพิกถอนใบแทน เป็นต้น

งานจดทะเบียนสมาคม มูลนิธิ

 • จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
 • จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
 • ยื่นคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของสมาคม มูลนิธิ
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ อาทิ กรรมการ (เข้า-ออก) ข้อบังคับ เป็นต้น

งานจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินและห้องชุด

 • รับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและห้องชุดทุกประเภท เช่น จดทะเบียนซื้อขาย ให้ สิทธิการเช่า จำนอง ไถ่ถอนจำนองบางส่วน หรือทั้งหมด เป็นต้น
 • รับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดิน รังวัดแบ่งแยกในนามเดิม รังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม รังวัดเปลี่ยน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. เป็นโฉนดที่ดิน เป็นต้น
 • รับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท อาทิ คัดถ่ายระวาง สำเนาโฉนดที่ดิน ขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ขอทราบค่าธรรมเนียมค่าภาษีและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น

งานตรวจสอบกรณีพิเศษ Due diligence

 • การทำ Due diligence เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและอ้างอิงในกรณีที่จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมาย
 • การทำ Due diligence เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและอ้างอิงในกรณีที่จะนำบริษัทเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

งานสืบทรัพย์และบังคับคดี

1. สืบทรัพย์

 • สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล พร้อมจัดทำรายงานสรุปว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินให้บังคับคดีได้หรือไม่

2. บังคับคดี

 • ตั้งเรื่องบังคับคดี เพื่อยึด อายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
 • ร้องขอให้บังคับคดีกับบุคคลภายนอกเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา
 • ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
 • วางทรัพย์เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

งานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

เมื่อชีวิตคนเราต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรือหน้าที่การงาน ต่างก็ต้องการคำปรึกษาจากผู้ที่ตนไว้วางใจ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งอาจพลั้งเผลอจนเกิดความผิดพลาดในการดำเนินกิจการของตนเอง เป็นเหตุให้ต้องได้รับความเสียหายในท้ายที่สุด บริษัท ทศธรรม จำกัด สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านในด้านของกฎหมาย เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจของท่าน ด้วยทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานเรา โดยสำนักงานฯ รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่องค์กรต่าง ๆ

1. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประสานงานกับบริษัท เพื่อดำเนินการใด ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว
2. กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ่นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
3. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
4. ตรวจ แก้ไข ร่างสัญญาธุรกิจ ให้ความเห็นหรือคำแนะนำทางกฎหมาย
5. เข้าประชุมเพื่อให้คำปรึกษากฎหมาย

ส่งเรื่องราวปรึกษาอรรถคดี

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
ปรึกษาคดีกับทนายความประจำสำนักงาน
แจ้งชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรติดต่อ พร้อมกับเรื่องราวแห่งคดี เพื่อขอรับบริการคำปรึกษา

ปรึกษาคดีความ

โทรหาเรา: 02-3704618