บทความ

บทความ - อรรถคดี

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

กรณีบริษัทจำกัดจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีบริษัทจำกัดจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำมติที่ประชุมนั้นไปใช้ประกอบในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร ?

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

การออกเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์)

บริษัทจำกัดจะเพิ่มทุน โดยการออกเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) ได้ หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัดเสียชีวิต

กรณีบริษัทจำกัดมีกรรมการ 3 คน แต่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพียงคนเดียว ถ้ากรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้เสียชีวิต ส่วนกรรมการที่เหลือมีชื่อเป็นกรรมการแต่ในนาม ไม่ได้เข้ามาบริหารงานของบริษัทตั้งแต่แรก หากผู้...

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

คนต่างด้าวมีสัดส่วนจำนวนกรรมการ และมีอำนาจร่วมลงนามผูกพันบริษัท มากกว่าคนสัญชาติไทยทำได้หรือไม่

กรณีบริษัทจำกัด สัญชาติไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และกลุ่มผู้ถือหุ้นคนต่างด้าว ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ห...

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

หากกรรมการของบริษัทจำกัดคนใดประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

กรณีบริษัทจำกัดมีกรรมการ 3 คน โดยอำนาจกรรมการกำหนดให้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ต่อมามีกรรมการท่านหนึ่ง ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง พร้อมกับแจ้งไปยังบริษัททราบโดยชอบ...

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

มติที่ประชุมกรณีกรรมการของบริษัทจำกัดลาออก และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีที่กรรมการของบริษัทจำกัดลาออก และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วย หากบริษัทไม่มีข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการสามารถแก้ไขอำนาจกรรมการได้ ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และแก้ไขอำนาจกรรมการด...

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

การจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้มีจำนวนเกิน 2,000,000 บาท

กรณีบริษัทเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง และหนี้ของลูกหนี้มีจำนวนเกิน 2,000,000 บาท แต่จากการสืบทรัพย์ไม่พบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินให้ยึดบังคับคดีเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้ หากบริษัทต้องการจำหน่ายหนี้สู...

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สาธารณูปโภค

กรณีผู้จัดสรรที่ดิน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินในโครงการเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 ตาม ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 จะสามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะจากผู้ซื้อ....

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

บริษัทย้ายลูกจ้างไปทํางานต่างจังหวัด ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

กรณีที่บริษัทย้ายลูกจ้างไปทำงานต่างจังหวัด แต่ลูกจ้างไม่ยินยอมย้าย บริษัทจะต้องจ่าย ค่าชดเชยหรือไม่ อย่างไร ?

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว หากระบุไว้กว้าง ๆ แต่ไม่ได้ลงมือทำธุรกิจทุกข้อ จะขัดต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ ?

อ่านต่อ...
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

สิทธิประโยชน์ประกันอุบัติเหตุแก่พนักงาน

กรณีบริษัททดลองให้สิทธิประโยชน์ประกันอุบัติเหตุแก่พนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจในการ ทำงาน ซึ่งบริษัทจะเริ่มทดลองให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวกับพนักงานบางคนเพียงชั่ว ระยะเวลาหนึ่ง และหากภายหลังบริษัทต้องการยก...

อ่านต่อ...

ปรึกษาคดีความ

โทรหาเรา: 02-3704618