คุณสุพจน์ แก้วมณี

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานทศธรรม ทนายความ : lawtst.com

เราคือทนายความที่มากด้วยประสบการณ์
และความชำนาญในการดำเนินคดีความ

คุณสุพจน์ แก้วมณี

- ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ทศธรรม จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

วุฒิการศึกษา / การอบรม

– นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2525
– นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2545
– สำเร็จการฝึกอบรมกฎหมายภาษีอากรของสำนักฝึกกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภารุ่นที่ 2
– สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายภาษีอากรสำหรับประชาชนของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ รุ่นที่ 5
– Director Accreditation Program Class 107/2014 ของ IOD

ประสบการณ์

– กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความปี พ.ศ.2542 – 2547
– ผู้ชำระบัญชี บริษัท โมบิลออยล์ไทยแลนด์ จำกัด
– เป็นทนายความใบอนุญาตเลขที่ 15998/2529 ประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายมากว่า 36 ปี
– กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
– กรรมการตรวจสอบ บริษัท โคแมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

– ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ทศธรรม จำกัด
– กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
– กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
– กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
– กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
– กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย