คุณภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

เราคือทนายความที่มากด้วยประสบการณ์
และความชำนาญในการดำเนินคดีความ

คุณภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ

- ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท โปร - ลอว์ จำกัด

วุฒิการศึกษา / การอบรม

– นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิตปีการศึกษา 2560
– สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 51
– สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 73
– ผ่านการอบรมโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รุ่นที่ 32 ประจำปี 2564

ประสบการณ์

– เป็นทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1321/2563 ประกอบอาชีพทนายความมาเป็นระยะเวลา 2 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

– ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
– กรรมการ บริษัท โปร – ลอว์ จำกัด